Monday, 14 March 2016

TUGASAN BLOG SYW501


Nor Azimah Binti Kamil

P-ISM0075/15
CALON SARJANA SAINS KEMASYARAKATAN
(PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM)


Asas Pengurusan Perkhidmatan Di Institusi Berteraskan Islam


Sumber: www.caibuzz.com

Bagaimanakah pengurusan perkhidmatan yang perlu diamalkan di institusi berteraskan Islam? Menurut Prince Jide Adetule (2011), istilah pengurusan tidak mempunyai sebarang definisi yang boleh diterima secara universal. Namun demikian, terdapat beberapa definisi yang biasa digunakan. Pengurusan ditakrifkan sebagai  satu seni untuk menetapkan sesuatu perkara melalui manusia dan dengan manusia. Selain itu, terdapat juga takrifan pengurusan sebagai satu proses merancang, mengurus, mengarah, dan mengawal ahli-ahli sesebuah organisasi dengan menggunakan segala sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi tersebut. Jeffrey A. Miles (2012) pula mentakrifkan pengurusan sebagai satu proses untuk mencapai misi, strategi, matlamat, dan objektif sesebuah organisasi melalui manusia (sumber manusia), wang (sumber kewangan), benda (sumber fizikal), dan data (sumber maklumat). Manusia yang di dalam sesebuah organisasi adalah merujuk kepada pekerja atau individu yang bekerja sepenuh masa, atau dengan perjanjian kontrak, atau sebarang hubungan dengan organisasi tersebut. 

Pengurusan perkhidmatan pula merujuk kepada  tadbir urus sesuatu proses penyediaan keperluan sama ada untuk kepentingan individu, masyarakat, negara, mahupun agama. Maka, dengan ini bolehlah dikatakan bahawa pengurusan perkhidmatan institusi Islam adalah mengenai proses tadbir urus dalam menyediakan keperluan yang dilakukan oleh institusi berteraskan Islam. Institusi berteraskan Islam termasuklah institusi perbankan, institusi pendidikan, institusi perhotelan, dan sebagainya yang bertunjangkan kepada prinsip Islam dalam pentadbirannya. Dalam menyediakan perkhidmatan di sesebuah institusi berteraskan Islam, pengurusannya hendaklah didasari oleh konsep Tauhid dan bermatlamatkan al-falah (kejayaan) untuk mencapai mardhatillah iaitu keredhaan Allah SWT.  

Berbincang mengenai konsep Tauhid, hal ini bermakna Allah SWT sebagai satu-satunya Pencipta sekalian makhluk dan hanya Dialah Yang Maha Berkuasa ke atas setiap makhluk ciptaan-Nya. Seperti mana firman-Nya, Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai hamba dan khalifah untuk mengurus bumi Allah SWT. Firman Allah SWT dalam ayat al Quran, surah al Baqarah, ayat 30: 

A030
 Maksudnya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada, Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata), "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". 
                                                                                                                                                                                         (Surah al-Baqarah, 2:30)

Melalui ayat ini, jelas sekali menunjukkan bahawa Allah SWT tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Malah, ianya mempunyai sebab-sebab di sebalik kejadian sesuatu tersebut. Oleh yang demikian, sebagai makhluk yang telah berjanji kepada Allah SWT untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah, maka setiap Muslim yang berperanan dalam bidang pengurusan hendaklah mengamalkan beberapa prinsip pengurusan perkhidmatan yang selari dengan kehendak Islam. 

Menurut Hasan al-Banna Mohamed, Abdul Mumin Abdul Ghani, & Siti Arni Basir (2013), terdapat beberapa prinsip pengurusan Islam yang boleh menjamin pengurusan perkhidmatan yang berkualiti. Antara prinsip-prinsip yang boleh diamalkan adalah seperti sifat insaniah iaitu mempunyai sifat kemanusiaan yang sejati, sifat ihsan yang berlandaskan konsep tauhid, melakukan pengurusan dengan syura iaitu membuat keputusan secara kolaboratif, serta mengamalkan budaya istiqamah dan komitmen yang tinggi dalam sesuatu tindakan. 


Justeru, dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, ianya dapat dijadikan sebagai garis panduan dalam melakukan pengurusan perkhidmatan di institusi berteraskan Islam. Seterusnya perkara ini mendorong untuk mencapai matlamat sesebuah institusi sekaligus mencapai matlamat akhir iaitu untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT. Seiring dengan penciptaan manusia sebagai sebaik-baik kejadian, maka manusia hendaklah menguruskan perkhidmatan dengan sebaik mungkin berlandaskan al Quran dan as sunnah Rasulullah SAW. Ianya bertepatan dengan tugas sebagai khalifah untuk mengurus alam. 

Kesimpulannya, dalam melakukan pengurusan pentadbiran bagi institusi  Islam, kita tidak boleh lari daripada acuan Islam itu sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan dalam pengurusan perkhidmatan hendaklah berlandaskan syariat dan tidak sekali-kali melakukan perkara yang mungkar. Dengan yang demikian, keredhaan Allah SWT sentiasa diperolehi. 


Bibliografi: 

Adetule, P.J (2011), The Handbook on Management. Bloomington. AuthorHouse. 

Miles, J.A (2012), Management and Organization Theory.San Francisco. Jossey-Bass. 

Hassan Al-Banna Mohamed, Abdul Mumin Abdul Ghani, & Siti Arni Basir (2013), Islamic Management System Assures Employee's Satisfaction: Reality and Future Challenge. Global Journal Al Thaqafah. 3 (1). Committee On Publication Ethic (COPE). 
No comments:

Post a Comment