Monday, 18 April 2016


TUGASAN BLOG SYW501

Nor Azimah Binti Kamil
P-ISM0075/15

CALON SARJANA SAINS KEMASYARAKATAN

(PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM)


Pengurusan Perkhidmatan di Institusi Pembangunan Berteraskan Islam Berdasarkan Falsafah Pembangunan IslamDewasa ini, pelbagai institusi pembangunan berteraskan Islam telah diwujudkan tidak kira dari institusi yang menyediakan perkhidmatan pendidikan, perbankan, kesihatan, dan lain-lain. Sebagai contoh, Bank Islam Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), dan Pusat Rawatan Islam Sdn. Bhd. (PUSRAWI). Institusi-institusi ini dikatakan sebagai institusi pembangunan Islam kerana menjalani semua pengurusan dalam perkhidmatan dan aktiviti yang disediakan secara Islam. Namun demikian, kebanyakan institusi di Malaysia termasuklah institusi pembangunan Islam kebanyakannya mengamalkan kaedah pengurusan perkhidmatan secara konvensional yang diperkenalkan oleh Barat. 

Menurut Fadzila Azni Ahmad (2013), dasar pengurusan dalam institusi pembangunan Islam adalah sangat berbeza dengan dasar pengurusan konvensional yang diasaskan oleh golongan kapitalis sebagaimana yang dilakukan oleh Barat. Perbezaan yang dimaksudkan termasuklah dari aspek sumber, kategori tujuan perlaksanaan, ciri-ciri pelaku, serta matlamat sebuah pengurusan institusi. Seharusnya, institusi pembangunan berteraskan Islam hendaklah mengambil kira tentang dasar dan matlamat penubuhan sebelum menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat sebagai pelanggan perkhidmatan. Farah Farhana Johari (2015) menjelaskan bahawa dasar dan matlamat utama seharusnya tidak bersandarkan kepada falsafah pembangunan lazim. Ianya bagi memastikan sesebuah institusi Islam tersebut dibangunkan dengan bertunjangkan kepada falsafah pembangunan Islam.

Falsafah dalam konteks pembangunan bermaksud pendorong, cara, hala tuju sesebuah pembangunan itu dilakukan. Falsafah pembangunan Islam pula didirikan berdasarkan asas iaitu tauhid, rububiah (ketuhanan), khalifah, dan al-falah atau kejayaan (JAKIM, 2016). Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003), falsafah pembangunan Islam merangkumi tujuh prinsip asas iaitu tasawur Islam sebagai acuan pembangunan, manusia sebagai pelaku pembangunan, alam roh, alam dunia, dan alam akhirat sebagai skala waktu pembangunan, ilmu fardhu ain sebagai kerangka pembangunan, ibadah sebagai perkaedahan pembangunan, sumber alam sebagai peralatan pembangunan, dan mardhatillah (keredhaan Allah) sebagai matlamat akhir sesebuah sesebuah pembangunan Islam. Dengan menerapkan falsafah pembangunan Islam ini di dalam pengurusan perkhidmatan institusi akan memastikan perkhidmatan yang disediakan tidak bercanggah dengan syariat dan menepati aturan yang diperintahkan dalam Islam. 

Dalam menguruskan perkhidmatan, pihak pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam juga perlu memainkan peranan sebagai model kepada pekerja-pekerja dengan menunjukkan persembahan yang baik sebagai ikutan kepada pekerja-pekerja supaya turut memberikan persembahan yang baik dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat (Ilhaami Abdul Ghani Azmi, 2002). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Saff, ayat 3 hingga 4:

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah - kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. 
                                                                             (Surah as-Saff  61:3-4)         
               
Melalui ayat ini, jelaslah bahawa Islam menekankan supaya pihak pengurusan dalam sesebuah institusi pembangunan Islam perlu memberi tauladan yang baik kepada pekerja supaya perkhidmatan yang diuruskan dapat disediakan dengan berkualiti kepada pelanggan. 

Selain itu, perkara penting dalam pengurusan perkhidmatan adalah melakukan syura. Menurut Hasan al-Banna Mohamed, Abdul Mumin Abdul Ghani, & Siti Arni Basir (2013), permaufakatan yang diutarakan oleh Barat hanya memberi pencapaian secara luaran sahaja. Hal ini bermakna konsep tersebut tidak mencapai matlamat akhir iaitu mardhatillah dan mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Oleh yang demikian, Islam sangat menekankan pengurusan dengan syura untuk menyampaikan sesuatu perkhidmatan terutamanya sebagai sebuah institusi pembangunan berteraskan Islam. Firman Allah SWT yang bermaksud: 

Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadaNya.  

                                                                          (Surah ali-Imraan 3:159)

Firman Allah SWT ini menggambarkan satu suruhan untuk manusia melakukan syura atau bermesyuarat sebelum melakukan sesuatu urusan dan kemudiaannya bertawakkal kepada Allah SWT supaya matlamat yang ditetapkan dapat dicapai.      

Dengan mengamalkan dua perkara ini dalam pengurusan perkhidmatan institusi, ianya secara tidak langsung melaksanakan falsafah pembangunan Islam melalui pengurusan perkhidmatan. Kesimpulannya, setiap aktiviti yang dijalankan dalam sesebuah institusi pembangunan Islam hendaklah didasari oleh falsafah pembangunan Islam bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan berada di landasan syariat Islam.     


Bibliografi

Fadzila Azni Ahmad (2013). Konsep pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Farah Farhana Johari (2015). Institusi islam di Malaysia: Visi dan misi. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Hassan Al-Banna Mohamed, Abdul Mumin Abdul Ghani, & Siti Arni Basir (2013), Islamic management system asssures employee's satisfaction: reality and future challenge.Global Journal Al Thaqafah. 3 (1). Committee On Publication Ethic (COPE). 

Ilhaamie Abdul Ghani Azmi (2002). Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM): Satu perbandingan antara prinsip konvensional dan Islam. Jurnal Syariah. 10 (2). Universiti Malaya.

JAKIM (2016). Pembangunan dalam Islam. Diakses daripada http://www.islam.gov.my/en/pembangunan-islam-di-malaysia

Muhammad Syukri Salleh (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur. Zebra Editions Sdn. Bhd. 

No comments:

Post a Comment